Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
453/PGDĐT về việc rà soát, đăng ký danh sách cán bộ, giáo viên đối tượng 4 chưa ...

          Số: 453/PGDĐT                                     Bà Rịa, ngày 12 tháng 6 năm 2017

V/v: Rà soát, đăng ký danh sách cán bộ,
giáo viên đối tượng 4 chưa bồi dưỡng
kiến thức QP-AN tham gia lớp đối tượng
4 năm 2017Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS thành phố Bà Rịa
Tài Liệu Kèm Theo: