Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
452/PGDĐT về việc thay đổi thời gian tổ chức Chương trình Kỹ năng sống "Học làm ...

           Số: 452/PGDĐT                                  Bà Rịa, ngày 12 tháng 6 năm 2017

V/v: Thay đổi thời gian tổ chức
Chương trình Kỹ năng song "Học làm
chú Công an nhân dân - Trải nghiệm
để trưởng thành" hè năm 2017Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS thành phố Bà Rịa
Tài Liệu Kèm Theo: