Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
441/KH-PGDĐT Kế hoạch tập huấn nâng cao năng lực nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệ...

          Số: 441/KH-PGDĐT                              Bà Rịa, ngày 09 tháng 6 năm 2017

KẾ HOẠCH
Tập huấn nâng cao năng lực nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp
cán bộ quản lý, giáo viên mầm non năm học 2017 - 2018
Tài Liệu Kèm Theo: