Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
422/PGDĐT về việc cử giáo viên tiếng Anh Tiểu học tham dự tập huấn cấp tỉnh

         Số: 422/PGDĐT                                       Bà Rịa, ngày 30 tháng 5 năm 2017
V/v cử giáo viên tiếng Anh Tiểu
học tham dự tập huấn cấp tỉnh


Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Tiểu học
Tài Liệu Kèm Theo: