Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
417/PGDĐT về việc triển khai Kế hoạch tổ chức hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển, ...

         Số: 417/PGDĐT                                 Bà Rịa, ngày 29 tháng 5 năm 2017

V/v: Triển khai Kế hoạch tổ chức
hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển,
Hải đảo Việt Nam và ngày Đại
dương thế giới năm 2017Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TH, THCS thành phố Bà Rịa
Tài Liệu Kèm Theo: