Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
V/v đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho học sinh dịp nghỉ hè năm 2017

Số: 399/PGDĐT                                                         Bà Rịa, ngày 19 tháng 5 năm 2017
V/v đảm bảo trật tự an toàn giao thông
cho học sinh dịp nghỉ hè năm 2017.

                                                Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TH, THCS thành phố Bà Rịa.
Tài Liệu Kèm Theo: