Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
V/v tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, tránh tai nạn thương tích ...

Số: 389/PGDĐT                                                  Bà Rịa, ngày 19 tháng 5 năm 2017
V/v tăng cường công tác tuyên truyền,
giáo dục phòng, tránh tai nạn thương
tích và đuối nước cho học sinh.

                                                        Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TH, THCS thành phố Bà Ria.
Tài Liệu Kèm Theo: