Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
397/PGDĐT về việc triển khai Chỉ thị số 27/CT-UBND ngày 06/12/2016 của UBND tỉnh...

         Số: 397/PGDĐT                                      Bà Rịa, ngày 19 tháng 5 năm 2017

V/v: Triển khai Chỉ thị số 27/CT-
UBND ngày 06/12/2016 của UBND
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu


Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS thành phố Bà Rịa
Tài Liệu Kèm Theo: