Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
396/PGDĐT về việc giới thiệu học sinh đề nghị nhận học bổng Quỹ đền ơn đáp nghĩa...

          Số: 396/PGDĐT                                   Bà Rịa, ngày 19 tháng 5 năm 2017

V/v: Giới thiệu học sinh đề nghị nhận
học bổng Quỹ đền ơn đáp nghĩa năm
học 2016 - 2017


Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TH, THCS thành phố Bà Rịa
Tài Liệu Kèm Theo: