Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
377/PGDĐT về việc triển khai thực hiện Chương trình phối hợp của UBMTTQ Việt Nam...

         Số: 377/PGDĐT                                   Bà Rịa, ngày 15 tháng 5 năm 2017

V/v: Triển khai thực hiện Chương trình
phối hợp của UBMTTQ Việt Nam và
Ban ATGT thành phố về "Vận động
toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an
toàn giao thông" giai đoạn 2016 - 2020


Kính gửi: Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn thành phố Bà Rịa
Tài Liệu Kèm Theo: