Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
352/PGDĐT về việc triển khai Kế hoạch tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng, vệ sin...

       Số: 352/PGDĐT                                    Bà Rịa, ngày 08 tháng 5 năm 2017

V/v: Triển khai Kế hoạch tổ chức
chiến dịch diệt lăng quăng, vệ sinh
môi trường năm 2017


Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học,
trung học cơ sở thành phố Bà Rịa
Tài Liệu Kèm Theo: