Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
347/PGDĐT-TĐ về việc hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và xem xét đề nghị kh...

            Số: 347/PGDĐT-TĐ                                     Bà Rịa, ngày 08 tháng 5 năm 2017

V/v: Hướng dẫn tổng kết phong trào
thi đua và xét đề nghị khen thưởng
năm học 2016 - 2017Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học
và THCS thuộc thành phố Bà Rịa
Tài Liệu Kèm Theo: