Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
345/KH-PGDĐT Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Phòng ngừa và ứng phó với bạo ...

           Số: 345/KH-PGDĐT                                        Bà Rịa, ngày 04 tháng 5 năm 2017


KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Đề án "Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực
trên cơ sở giới giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030"
của ngành giáo dục và đào tạo thành phố Bà Rịa
Tài Liệu Kèm Theo: