Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
83/QĐ-PGDĐT Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra hồ sơ và các điều kiện th...

         Số: 83/QĐ-PGDĐT                                               Bà Rịa, ngày 28 tháng 4 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Đoàn kiểm tra hồ sơ và các điều kiện thành lập
nhóm trẻ Ánh Dương phường Long Tâm
Tài Liệu Kèm Theo: