Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
307/PGDĐT về việc thu thập bài, ảnh về giáo dục mầm non phục vụ công tác truyền ...

        Số: 307/PGDĐT                                Bà Rịa, ngày 20 tháng 4 năm 2017

V/v: Thu thập bài, ảnh về giáo dục
Mầm non phục vụ công tác truyền
thông                                  Kính gửi:
- Hiệu trưởng các trường mầm non công lập, tư thục;
- Chủ cơ sở các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục
Tài Liệu Kèm Theo: