Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
297/PGDĐT về việc chấn chỉnh, quản lý và tăng cường kiểm tra, xử lý hoạt động cơ...

          Số: 297/PGDĐT                                     Bà Rịa, ngày 19 tháng 4 năm 2017

V/v: Chấn chính, quản lý và tang
cường kiểm tra, xử lý hoạt động cơ sở
giáo dục mầm non ngoài công lập                                 Kính gửi:
- UBND các phường, xã;
- Hiệu trưởng các trường mầm non công lập, tư thục;
- Chủ cơ sở các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục
Tài Liệu Kèm Theo: