Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
293/PGDĐT về việc hướng dẫn nộp bài cuộc thi "Thiết kế hồ sơ bài giảng điện tử e...

           Số: 293/PGDĐT                                 Bà Rịa, ngày 19 tháng 4 năm 2017

V/v hướng dẫn nộp bài cuộc thi "Thiết kế
hồ sơ bài giảng điện tử e_Learning"
năm học 2016 - 2017Kính gửi: Các trường Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố
Tài Liệu Kèm Theo: