Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
276/PGDĐT về việc cử cán bộ quản lý tham dự chuyên đề "xây dựng trường MN lấy tr...

           Số: 276/PGDĐT                                Bà Rịa, ngày 13 tháng 4 năm 2017

V/v cử can bộ quản lý tham dự
Chuyên đề "xây dung trường MN
lấy trẻ làm trung tâm"


Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non
Tài Liệu Kèm Theo: