Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
266/KH-PGDĐT Kế hoạch tập huấn nâng cao năng lực ra đề kiểm tra theo Thông tư 22...

          Số: 266/KH-PGDĐT                                    Bà Rịa, ngày 10 tháng 4 năm 2017


KẾ HOẠCH
Tập huấn nâng cao năng lực ra đề kiểm tra theo
Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT
Tài Liệu Kèm Theo: