Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
265/PGDĐT về việc góp ý kiến về bản dự thảo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 chất l...

       Số: 265/PGDĐT                               Bà Rịa, ngày 10 tháng 4 năm 2017

V/v Góp ý kiến về bản dự thảo Kế hoạch
tuyển sinh vào lớp 6 chat lượng cao trường THCS
Lê Quang Cường năm học 2017 - 2018


Kính gửi: Các trường Tiểu học trên địa bàn thành phố Bà Rịa
Tài Liệu Kèm Theo: