Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
264/PGDĐT về việc tổ chức họp giao ban chuyên môn các trường THCS

        Số: 264/PGDĐT                                   Bà Rịa, ngày 10 tháng 4 năm 2017

V/v tổ chức họp giao ban chuyên
môn các trường THCS


Kính gửi: Các trường THCS trên địa bàn thành phố Bà Rịa
Tài Liệu Kèm Theo: