Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
253/PGDĐT về việc kiểm tra, thẩm định trường MN Phước Nguyên đạt chuẩn Quốc gia ...

         Số: 253/PGDĐT                              Bà Rịa, ngày 04 tháng 4 năm 2017

V/v: kiểm tra, thẩm định trường MN
Phước Nguyên đạt chuẩn Quốc gia
mức độ II, năm học 2016-2017

                                      
                         Kính gửi:
                                           - UBND phường Phước Nguyên
                                          - Hiệu trưởng Trường Mầm non Phước Nguyên
Tài Liệu Kèm Theo: