Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
48/QĐ-PGDĐT Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra hồ sơ và các điều kiện để...

           Số: 48/QĐ-PGDĐT                                 Bà Rịa, ngày 04 tháng 4 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Đoàn kiểm tra hồ sơ và các điều kiện
để cấp phép hoạt động nhóm trẻ tư thục Trường Phước
Tài Liệu Kèm Theo: