Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
247/KH-PGDĐT Kế hoạch tổ chức kiểm tra học kỳ II năm học 2016 - 2017

          Số: 247/KH-PGDĐT                                     Bà Rịa, ngày 03 tháng 4 năm 2017


KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC KIỂM TRA HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2016 - 2017
Tài Liệu Kèm Theo: