Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
243/PGDĐT về việc kiểm tra, thẩm định trường Tiểu học Trần Văn Thượng đạt chuẩn ...

          Số: 243/PGDĐT                               Bà Rịa, ngày 03 tháng 4 năm 2017

V/v kiểm tra, thẩm định trường
Tiểu học Trần Văn Thượng đạt chuẩn
quốc gia mức độ 1 năm học 2016 - 2017Kính gửi: Hiệu trưởng trường Tiểu học Trần Văn Thượng
Tài Liệu Kèm Theo: