Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
241/PGDĐT về việc kiểm tra, thẩm định trường Tiểu học Trần Văn Thượng đạt chuẩn ...

          Số: 241/PGDĐT                                    Bà Rịa, ngày 03 tháng 4 năm 2017

V/v kiểm tra, thẩm định trường Tiểu
học Trần Văn Thượng đạt chuẩn quốc gia


Kính gửi: Hiệu trưởng các trường tiểu học Lê Thành Duy, Tiểu học
Trường Sơn, Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, Tiểu học Lê Lợi
Tài Liệu Kèm Theo: