Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
47/QĐ-PGDĐT Quyết định về việc thành lập Ban điều hành thực hiện Đề án "Sữa học ...

         Số: 47/QĐ-PGDĐT                                Bà Rịa, ngày 31 tháng 3 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban điều hành thực hiện Đề án "Sữa học đường cho
học sinh trong các cơ sở giáo dục mầm non giai đoạn 2017 - 2021"
trên địa bàn thành phố Bà Rịa
Tài Liệu Kèm Theo: