Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
418/SGDĐT-TCCB về việc triển khai Thông tư số 05/2016/TT-BGDĐT và Quyết định số ...

           Số: 418/SGDĐT-TCCB                            Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 23 tháng 3 năm 2017

V/v Triển khai Thông tư số 05/2016/TT-BGDĐT
và Quyết định số 1268/QĐ-BGDĐT ngày 20/4/2016
của Bộ Giáo dục và Đào tạo                               Kính gửi:
                                              - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở
- Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố
Tài Liệu Kèm Theo: