Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
223/PGDĐT-HĐSK về việc mời dự họp Hội đồng sáng kiến chuyên ngành Giáo dục thành...

          Số: 223/PGDĐT-HĐSK                                  Bà Rịa, ngày 27 tháng 3 năm 2017

V/v: Mời dự họp Hội đồng sang
kiến chuyên ngành Giáo dục thành
phố Bà Rịa năm học 2016-2017Kính gửi: Thành viên Hội đồng sáng kiến
chuyên ngành Giáo dục thành phố Bà Rịa
Tài Liệu Kèm Theo: