Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
35/QĐ-PGDĐT Quyết định về việc thành lập Ban đánh giá sáng kiến Hội thi giáo viê...

           Số: 35/QĐ-PGDĐT                                  Bà Rịa, ngày 17 tháng 3 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Ban đánh giá sáng kiến
Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố
cấp Trung học cơ sở, năm học 2016 - 2017
Tài Liệu Kèm Theo: