Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
210/PGDĐT về việc kiểm tra, công nhận trường TH Hòa Long đạt chuẩn quốc gia

         Số: 210/PGDĐT                                      Bà Rịa, ngày 21 tháng 3 năm 2017

V/v kiểm tra, công nhận trường
TH Hòa Long đạt chuẩn quốc giaKính gửi: Hiệu trưởng các trường tiểu học Lê Thành Duy, Tiểu học
Trường Sơn, Tiểu học Trần Văn Thượng, Tiểu học Long Hương,
Tiểu học Phan Bội Châu
Tài Liệu Kèm Theo: