Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
201/PGDĐT về việc kiểm tra, thẩm định trường Tiểu học Hòa Long đạt chuẩn quốc gi...

          Số: 201/PGDĐT                                  Bà Rịa, ngày 20 tháng 3 năm 2017

V/v kiểm tra, thẩm định trường
Tiểu học Hòa Long đạt chuẩn quốc
gia mức độ 1 năm học 2016 - 2017


Kính gửi: Hiệu trưởng trường Tiểu học Hòa Long
Tài Liệu Kèm Theo: