Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
36/QĐ-PGDĐT Quyết định thành lập Ban chấm thi bài kiểm tra năng lực Hội thi giáo...

           Số: 36/QĐ-PGDĐT                            Bà Rịa, ngày 17 tháng 3 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Ban chấm thi bài kiểm tra năng lực
Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố
cấp Trung học cơ sở, năm học 2016 - 2017
Tài Liệu Kèm Theo: