Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
24/QĐ-PGDĐT Quyết định thành lập Ban coi thi kiểm tra năng lực Hội thi giáo viên...

          Số: 24/QĐ-PGDĐT                                    Bà Rịa, ngày 08 tháng 2 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Ban coi thi kiểm tra năng lực Hội thi giáo viên
dạy giỏi cấp thành phố cấp Trung học cơ sở, năm học 2016 - 2017
Tài Liệu Kèm Theo: