Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
32/QĐ-PGDĐT Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo hướng dẫn thực tập sư phạm ...

         Số: 32/QĐ-PGDĐT                             Bà Rịa, ngày 09 tháng 3 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban chỉ đạo hướng dẫn thực tập sư phạm lần 1
năm học 2016 - 2017
Tài Liệu Kèm Theo: