Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
193/PGDĐT về việc đăng ký đơn vị tự chủ tài chính theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP

         Số: 193/PGDĐT                            Bà Rịa, ngày 16 tháng 3 năm 2017

V/v: Đăng ký đơn vị tự chủ tài chính
theo Nghị định 16/2015/NĐ-CPKính gửi: Các trường trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bà Rịa
Tài Liệu Kèm Theo: