Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
184/PGDĐT về việc tham dự chuyên đề "Tích hợp giáo dục bảo vệ di sản trong dạy h...

           Số: 184/PGDĐT                                    Bà Rịa, ngày 14 tháng 3 năm 2017

V/v tham dự chuyên đề "Tích hợp giáo dục
bảo vệ di sản trong dạy học lịch sử 6".Kính gửi: Các trường THCS trên địa bàn thành phố Bà Rịa
Tài Liệu Kèm Theo: