Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
06a/QĐ-PGDĐT Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo hướng dẫn thực tập sư phạm...

          Số: 06a/QĐ-PGDĐT                                   Bà Rịa, ngày 18 tháng 01 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban chỉ đạo hướng dẫn thực tập sư phạm lần 2
năm học 2016 - 2017
Tài Liệu Kèm Theo: