Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
27a/QĐ-PGDĐT Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo hướng dẫn thực tập sư phạm...

           Số: 27a/QĐ-PGDĐT                                         Bà Rịa, ngày 27 tháng 02 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban chỉ đạo hướng dẫn thực tập sư phạm lần 1
năm học 2016 - 2017
Tài Liệu Kèm Theo: