Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
31/QĐ-PGDĐT Quyết định về việc kiểm tra công tác quản lý, điều hành Trường Trung...

            Số: 31/QĐ-PGDĐT                                  Bà Rịa, ngày 09 tháng 3 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiểm tra công tác quản lý, điều hành
Trường Trung học cơ sở Trần Đại Nghĩa, năm học 2016 - 2017
Tài Liệu Kèm Theo: