Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
28/QĐ-PGDĐT Quyết định về việc kiểm tra công tác quản lý, điều hành Trường Mầm n...

          Số: 28/QĐ-PGDĐT                                 Bà Rịa, ngày 01 tháng 3 năm 2017

V/v: Triển khai Kế hoạch đảm bảo an
toàn vệ sinh thực phẩm trong các trường
học trên địa bàn thành phố năm 2017


Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS thành phố Bà Rịa
Tài Liệu Kèm Theo: