Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
146/PGDĐT về việc tổ chức chuyên đề dạy học theo phương pháp Bàn tay nặn bột, cấ...

         Số: 146/PGDĐT                              Bà Rịa, ngày 27 tháng 02 năm 2017

V/v tổ chức chuyên đề dạy học
theo phương pháp Bàn tay nặn
bột, cấp tiểu học


Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Tiểu học
Tài Liệu Kèm Theo: