Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
145/PGDĐT về việc điều động máy chiếu phục vụ Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thà...

           Số: 145/PGDĐT                                    Bà Rịa, ngày 27 tháng 2 năm 2017

V/v: Điều động máy chiếu phục vụ
Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố
năm học 2016 - 2017


Kính gửi: Các trường Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Bà Rịa
Tài Liệu Kèm Theo: