Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
26/QĐ-PGDĐT Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra hồ sơ và các điều kiện th...

         Số: 26/QĐ-PGDĐT                                   Bà Rịa, ngày 27 tháng 02 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Đoàn kiểm tra hồ sơ và các điều kiện thành lập
nhóm trẻ tư thục Phước Hữu
Tài Liệu Kèm Theo: