Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
111/PGDĐT Về việc báo cáo tình hình tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bà R...

         Số: 111/PGDĐT                          Bà Rịa, ngày 13 tháng 02 năm 2017

V/v: Báo cáo tình hình tham gia Hội
thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bà Rịa -
Vũng Tàu năm 2016 - 2017


Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS thành phố Bà Rịa
Tài Liệu Kèm Theo: