Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
109/PGDĐT về việc triệu tập thành viên hội đồng bộ môn ngành Giáo dục và Đào tạo...

               Số: 109/PGDĐT                                   Bà Rịa, ngày 10 tháng 02 năm 2017

V/v Triệu tập thành viên hội đồng bộ môn
ngành Giáo dục và Đào tạo cấp thành phố
nhiệm kỳ 2015 - 20158


Kính gửi: Các trường THCS trên địa bàn thành phố Bà Rịa
Tài Liệu Kèm Theo: