Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
17/QĐ-PGDĐT Quyết định thành lập Hội đồng coi thi giải Vật lý trên internet dành...

           Số: 17/QĐ-PGDĐT                           Bà Rịa, ngày 08 tháng 02 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Hội đồng coi thi giải Vật lý
trên internet dành cho học sinh phổ thông cấp thành phố
năm học 2016 - 2017
Tài Liệu Kèm Theo: