Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
11/QĐ-PGDĐT Quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra công tác quản lí, chỉ đạo...

          Số: 11/QĐ-PGDĐT                                     Bà Rịa, ngày 06 tháng 02 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH
V/v Thành lập đoàn kiểm tra công tác quản lí, chỉ đạo chuyên môn
cấp mầm non năm học 2016 - 2017
Đơn vị: Trường mầm non Phước Tân
Tài Liệu Kèm Theo: