Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
09/QĐ-PGDĐT Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo hướng dẫn thực tập sư phạm ...

         Số: 09/QĐ-PGDĐT                                  Bà Rịa, ngày 02 tháng 02 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban chỉ đạo hướng dẫn thực tập sư phạm lần 2
năm học 2016 - 2017
Tài Liệu Kèm Theo: