Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
29/PGDĐT về việc cử CBQL và GV tham dự tập huấn cấp tỉnh về nâng cao năng lực ra...

          Số: 29/PGDĐT                       Bà Rịa, ngày 10 tháng 01 năm 2017

V/v cử CBQL và GV tham dự tập huấn cấp
tỉnh về nâng cao năng lực ra đề kiểm tra
định kì theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT


Kính gửi: Hiệu trưởng các trường tiểu học trên địa bàn Tp. Bà Rịa
Tài Liệu Kèm Theo: